Privacy- & Cookiebeleid

Volo Media Ltd, gevestigd aan KB House 28B, Saint Helen Street, Mellieha, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via Kortegedichtjes.nl, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

KB House
28B, Saint Helen Street
Mellieha MLH1012
+356 2744 4643
e-mail: [email protected]
website: https://hetpuzzelwoordenboek.nl

1. Welke gegevens verwerken we, waarom en hoelang?

1.1 Algemeen

Wanneer u gebruik maakt van Hetpuzzelwoordenboek.nl, verwerkt Volo Media Ltd bepaalde algemene persoonsgegevens.

Volo Media Ltd verzamelt die algemene gegevens in de server log files. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website correct en optimaal weer te geven, de levensvatbaarheid op lange termijn van onze IT-systemen en websitetechnologie te waarborgen, en de bevoegde instanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Volo Media Ltd analyseert de verzamelde gegevens anoniem en bewaart ze los van de persoonsgegevens die u zelf aan Volo Media Ltd verschaft.

Volo Media Ltd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van 50 maanden, tenzij anders vermeld.

1.2 Ons contacteren

We verzamelen de gegevens die u vrijwillig met ons deelt via ons e-mailadres of het contactformulier. Uw vraag wordt behandeld door een medewerker van Volo Media Ltd die hiervoor verantwoordelijk is. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de behandeling van uw vraag en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden, tenzij uitdrukkelijk toegelaten of vereist door de toepasselijke wetgeving.

We bewaren de gegevens die u met ons deelt wanneer u contact opneemt voor de duur van het desbetreffende gesprek, maar niet langer dan 6 maanden na de sluiting van het gesprek, tenzij de toepasselijke wetgeving in individuele gevallen een langere bewaartermijn voorschrijft. Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd als uit de omstandigheden blijkt dat alle relevante feiten zijn opgehelderd of als u ons opdraagt uw gegevens te wissen. Alle persoonlijke gegevens die in het kader van uw gesprek met ons werden opgeslagen, worden in dat geval onmiddellijk gewist.

2. Verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Volo Media Ltd houdt de vermelde persoonsgegevens bij op basis van een gerechtvaardigd belang. De gegevens worden bijgehouden voor een correcte en optimale weergave van de website, het waarborgen van de levensvatbaarheid van onze IT-systemen en websitetechnologie en bescherming tegen cyberaanvallen.

Volo Media Ltd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

4. Maken we gebruik van cookies?

Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Een overzicht vindt u onder 5.

5. Delen we persoonsgegevens met derden?

Volo Media Ltd deelt uw persoonsgegevens met verschillende partners als dit noodzakelijk is voor een correcte en optimale werking van de website. Met partners die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Volo Media Ltd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Volo Media Ltd uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

5.1 Advertentienetwerken

Onze website maakt gebruik van externe leveranciers en advertentienetwerken die advertenties weergeven op onze website. Kliks en vertoningen hiervan worden geregistreerd bij deze netwerken. Met uw toestemming worden cookies op uw apparatuur geplaatst. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis van uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren. Als u zich afmeldt worden bij uw volgende bezoeken aan deze website mogelijkerwijs minder relevante advertenties aan u getoond.

5.2 Andere

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"), die op deze website verslag uitbrengt over gebruikersinteracties.

De door Google Analytics verzamelde informatie (met inbegrip van het geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Volgens Google mag alleen in uitzonderingsgevallen het volledige IP-adres rechtstreeks naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden versleuteld. Alle door Google Analytics opgeslagen user-identifiers (bijv. Cookie-ID) worden na 50 maanden automatisch van de servers van Google verwijderd.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de beveiligings- en privacybeginselen van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Opt-Out: u kunt de verwerking van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. De browser add-on is beschikbaar voor de meeste moderne browsers.

6. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volo Media Ltd en heeft u het recht op beperking van de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Volo Media Ltd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

7. Kan deze privacyverklaring wijzigen?

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde wijzigen met gevolgen voor de toekomst. De op dat moment geldende versie van dit beleid zal beschikbaar zijn op deze website. Hoewel we niet van plan zijn om dit beleid heel vaak te wijzigen, verzoeken we u altijd ons meest actuele beleid te controleren. De meest recente versiedatum staat onderaan deze privacyverklaring.

Datum laatste aanpassing: 24 mei 2018